Accommodation Rules and Regulations

 1. Ubytovaný môže byť len hosť riadne prihlásený a zaregistrovaný na základe preukazu totožnosti alebo iného platného dokladu. Pracovník na recepcii po registrácii vystaví hotelový preukaz.  
 2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu a kvalite, ktorý určuje príslušná odborová norma, v stanovenej kategórii a triede.
 3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo viaclôžkovej izbe.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Pri príchode na izbu si hosť vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení, prípadné chyby a nedostatky ihneď nahlási recepcii hotela.
 7. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 11:00 posledného dňa. Pokiaľ to hosť neurobí v určenom čase, bude mu účtovaný poplatok za neskorší odchod.
 9. Na prijímanie návštev sú vyhradené spoločné priestory hotela – hotelová hala alebo hotelový salónik. Pokiaľ si chce ubytovaný hosť uviesť návštevníka na izbu, môže tak po predložení preukazu totožnosti návštevníka a jeho zaevidovaní do knihy návštev na recepcii hotela do 22:00.
 10. Všetky izby a vnútorné priestory hotela sú nefajčiarske. Na balkónoch izieb a chodieb je fajčenie povolené. V prípade porušenia zákazu si hotel účtuje poplatok vo výške 50,00 €.
 11. Ubytovaný hosť dbá o čistotu a poriadok a šetrí zariadenie. V izbe alebo spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, prevádzať opravy a akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 
 12. Pri odchode z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a uzavrieť balkónové dvere.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v izbe, na chodbách, vo výťahu a v ostatných spoločenských priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v hoteli.
 1. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť v  zmysle platných predpisov. Spôsobená škoda mu bude účtovaná v primeranej výške.
 2. Za poškodenie či odcudzenie hotelového textilu z izby (napr. uterák, paplón, vankúš a pod.) bude hosťovi účtovaný poplatok, v súlade s platným cenníkom vyveseným na recepcii.
 3. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia svojich povinností hotelová chyžná, údržbár, pracovník recepcie, prípadne manažér a ním poverený pracovník.
 4. V hoteli a osobitne v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrický spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa.
 5. V čase od 22:00 do 7:00 žiadame ubytovaných hostí o dodržanie nočného kľudu. 
 6. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť donesie do hotela, ani za škodu spôsobenú na uložených veciach , pokiaľ tieto neboli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle odkladajú. 
 7. Zvieratám je vstup do hotela povolený za poplatok po predchádzajúcej dohode. 
 8. Hosť platí účet za ubytovanie a za poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom.
 9. Hosť je zodpovedný za poškodenie či stratu hotelovej karty, v tomto prípade mu bude účtovaný poplatok podľa hotelových taríf. 
 10. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadne pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma pracovník recepcie hotela, resp. sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku hotela, ktorý je zverejnený na recepcii hotela.
 11. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho hrubým spôsobom poruší, vedenie hotela má právo zmluvu o ubytovaní s ním zrušiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Dagmar Urbanovičová

        Hotel Director